Durak Yeri İhale İlanı

27.03.2024 17:00:00

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Tok Caddesi No:15(148 ada 6 parselin batı cephesi önünde) adresindeki 1 (bir) adet yaklaşık 7 m2 miktarında Ticari Taksi Durak yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale aylık kira bedeli 2000,00-TL olup, ihale geçici teminatı ise 2160,00-TL dir.

4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 22.04.2024 günü saat 14.00'e kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların ilave olarak yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesini, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi ile müracaatları yeterlidir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular, posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur.