Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi Yeni Modern Et Entegre Mezbaha Tesisi İhale ilanı

Belediyemizden Duyurular

Ayvacık Belediyesi Yeni Modern Et Entegre Mezbaha Tesisi İhale ilanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
1- Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi Yarıştepe Mevkii 27-26-II pafta no, 67 ada, 17 numaralı parseldeki 10252,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz içersindeki imar planında mezbaha tesis alanı olarak belirlenen yere, toplam 15 (on beş) yıl içersinde Entegre Mezbaha Tesisi (İller Bankası A.Ş. Tip Mezbaha Projelerinden 2. Tip Mezbaha Projesi) yapılması ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile yapılacaktır.
2- İhale 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale bedeli (yıllık irtifak bedeli) 24000,00-TL. olup, İhale geçici teminatı 10800,00-TL. dir.
4. İhale dokümanlarının Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL. bedel karşılığında satın alınması ve buna dair makbuzun teklif mektubu ile birlikte ibrazı gerekmektedir
5. İhaleye katılacak isteklilerin,
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
h) Teklif mektubu (Doküman kapsamında verilecektir),
Yukarda istenen belge ve evraklar şarttır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (ç), (g) ve (h) bendi dışındaki belgeler her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekir. Belediyemize en geç 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar, Teklifler, elden Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İlan Olunur.
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2019 yılı bayram mesajı

DEVAMI

Mevlit Kandili

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı