Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi Yeni Modern Et Entegre Mezbaha Tesisi İhale ilanı

Belediyemizden Duyurular

Ayvacık Belediyesi Yeni Modern Et Entegre Mezbaha Tesisi İhale ilanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
1- Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi Yarıştepe Mevkii 27-26-II pafta no, 67 ada, 17 numaralı parseldeki 10252,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz içersindeki imar planında mezbaha tesis alanı olarak belirlenen yere, toplam 15 (on beş) yıl içersinde Entegre Mezbaha Tesisi (İller Bankası A.Ş. Tip Mezbaha Projelerinden 2. Tip Mezbaha Projesi) yapılması ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile yapılacaktır.
2- İhale 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhale bedeli (yıllık irtifak bedeli) 24000,00-TL. olup, İhale geçici teminatı 10800,00-TL. dir.
4. İhale dokümanlarının Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL. bedel karşılığında satın alınması ve buna dair makbuzun teklif mektubu ile birlikte ibrazı gerekmektedir
5. İhaleye katılacak isteklilerin,
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
h) Teklif mektubu (Doküman kapsamında verilecektir),
Yukarda istenen belge ve evraklar şarttır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (ç), (g) ve (h) bendi dışındaki belgeler her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekir. Belediyemize en geç 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar, Teklifler, elden Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
İlan Olunur.
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Halı Saha ve Kafeterya Kiraya Verilecektir.

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
1- İlçemiz Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi TOKİ Konutları karşısı 1 ada, 143 numaralı parseldeki 01 numaralı ve Hamdibey Mahallesi Cemaller Caddesi 21 Eylül İlkokulu yanındaki 02 numaralı toplam 2 (iki) adet Halı Saha ve Kafeteryasından oluşan tesislerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 05 Eylül 2017 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Halı Saha ve Kafeteryaları ihaleye ayrı ayrı aylık 1500,00-TL. den çıkarılmıştır. İhale bedelleri ayrı ayrı 54000,00-TL. olup, ihale geçici teminatları da ayrı ayrı 1620,00-TL.dir.
4. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
5. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 05.09.2017 günü saat 14.00'e kadar ihale geçici teminatını yatırarak, kimlik, ikametgâh belgesi ve bir dilekçe ile müracaatları yeterlidir.
6. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.                      
İlan Olunur.
 

 

DEVAMI

07 Ağustos 2017 Pazartesi günü Çöplük İhale ilanı

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Gemedere çayı mevkiinde bulunan çöplüğün atıklarının ekonomiye kazandırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak açık teklif usulü ihale ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Çöplük ihaleye yıllık 18600,00-TL. den çıkarılmış olup, ihale geçici teminatı 560,00-TL. ihale ek geçici teminatı ise 9300,00-TL.dir.
4. İhaleyi kazanan "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde" belirtilen Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi sahibi olmak veya yönetmelikte belirtilen Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi sahibi yetkili bir firma ile sözleşme yapmak ve bu lisans/belge veya sözleşmeyi belediyemize ibraz etmek zorundadır. İhaleyi kazanan yönetmelik hükümlerine göre Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplayarak ayrıştırmak ve gerekli önlemleri almak zorundadır.
5. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
6. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 07.08.2017 günü saat 14.00'e kadar ihale geçici teminatını yatırarak, kimlik, ikametgâh belgesi ve bir dilekçe ile müracaatları yeterlidir.
7. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.                      
İlan Olunur.
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacıkta Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Kuruldu
  • O İSKELE AYVACIKA YAPILACAK
  • Egenin incisi Ayvacık
  • ayvacık değişiyor gelişiyor...