Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 06-04-2018 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 06-04-2018 Meclis Karar Özeti


T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2018 TARİH VE 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.03.2018 tarih ve 1612 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Nisan ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 24: 1-   PİN:UİP-1861,117 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 371 ada, 4 ve 5 parsellerde, Cengiz ATEŞ adına kayıtlı taşınmaz Ayrık Bahçeli Nizam 4 kat konut TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 yapılaşma koşulludur. Parselin TAKS , KAKS ve kat adedi değerleri aynı kalmak suretiyle birleştirilerek tek tapu haline getirilebilmesi için imar durumunun Blok Nizam 4 kat TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
 
2-         PİN:NİP-3031471, PİN:UİP-31472 kodlu, İlçemiz, Ahmetçe Köyü, 261 ada, 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmazın eko turizm amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planları yapılması talep edilmektedir. Söz konusu parselin eko turizm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları içine alınabilmesi için ilgili kurumlardan kurum görüşlerinin alınmasına, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporlarının hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylattırılmasına ve ilgili kurumlardan olumlu görüşler alındıktan sonra konunun ileriki Belediye Meclis toplantılarında değerlendirmeye alınmasına,
 
KARAR NO 25: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre PİN:UİP-1861,114 kodlu, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanarak pafta bazında onaylanan, İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızın imar planlarının,  imar komisyonuna havale edilmesine, 
 
KARAR NO 26 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/b. Maddesi hükümlerine göre İbrahim SEZGİN ve Münevver ERDEM YAŞAR Daimi encümen üyeleri olarak seçilmiştir.
 
KARAR NO 27: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK ve Muharrem ŞAHİN İmar komisyon üyesi,  İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN ve Şerife TÜRKER plan ve bütçe komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir.
 
KARAR NO 28: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümlerine göre; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu gösteren (01.01.2017 – 31.12.2017) 2017 yılına ait faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
 
            KARAR NO 29 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Çiğdem Sokak 154 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 8 parsellerin mevcut onanlı imar planına göre yeşil alanda kalan kısımlarının, yeşil alanların ayrılmasından sonra yeni parsel numarası alsalar dahi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
            KARAR NO 30: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre, İlçemizin önemli turizm merkezlerinden olan ve 2018 dünya mirası listesine aday olan Behram Köyünde ekli 27.03.2018 tarih ve 386 sayı ile kayıt altına alınan Behram Köyü Muhtarlığı dilekçesi ekindeki krokilerde görüleceği üzere 900 metre (450 metre 150 lik 450 metre 200 lük çapında) korge kanalizasyon borusuna ihtiyaçları olduğu, yaklaşmakta olan rurizm sezonu öncesinde acilen yapılması gerektiği ancak köy muhtarlığının mali durumu yetersiz olduğu göz önüne alınarak talep edilen 900 metre korge borunun, Belediyemiz bütçesinden teminine,
 
            KARAR NO 31: Ayvacık Belediye Başkanlığının da kurucusu olduğu GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A. Ş. nin 05.04.2018 tarih ve 444 sayılı yazısında; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında; şirket ortaklarımızın herhangi bir adli, huluki, cezai işleme maruz kalmamaları açısından bir şirket temsilcisi atamaları gerektiğinden sadece, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında GESTAŞ A. Ş. yetkilisi, 45190069352 TC kimlik numaralı Naci GÜNDOĞDU nun yetkilendirilmesine,
 
            KARAR NO 32: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre İlçemiz Bademli Köyünün çöplerinin Belediyemizce alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre de çöp alım hizmeti karşılığı yıllık 4000,00-TL ücret alınmasına,
 
            KARAR NO 33: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre Ayvacık Barajında yapılacak olan ilave üniteler ile ilgili yapılan çalışma sırasında Barajda bırakılacak bir kapak ile İlçemizde uzun süre tünel inşaatı yapacak olan Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığı firmasına Ayvacık Barajımızdan, yapılacak tüm masrafların talep eden firma tarafından karşılanması şartı ile su verilmesine,
 
KARAR NO 34: 696 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda kurulan Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti.nde çalışacak olan taşeron işçilerimizin  görevleri ve iş durumları gereği, görevli olarak dış hizmetler için görevlendirilmelerinde personele 5.derece ve üzerindeki memurlara verilen harcırahın ödenmesine, konularına ve teknik görevi gereği katılınacak kurs ve seminerlere işçi personelinde katılmasına ücretlerininde belediyemiz bütçesinden ödenmesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediye Başkanlığı 04-06-2018 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİH VE 38 ve 39 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.05.2018 tarih ve 2701 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkiltoplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 38: Belediyemizce İlçemizin çeşitli noktalarında düzenlenen atık döküm sahalarına inşaat, bahçe, işyeri ve meskenlerden çıkan hafriyat, moloz ve diğer atıkların vatandaşlarca veya kurumlarca dökülmesi halinde, 10 teker kamyondan 50,00-TL 12 teker kamyonlardan 70,00-TL ve büyük Tırlardan ise 100,00-TL olarak, Şantiyelerin evsel atıklarının alınması taleplerinde ise şantiyelerden en fazla ayda 8 defa alınması şartı ile aylık 250,00-TL olarak, 5393 saylı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre belirlenmesine,
KARAR NO 39: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Bölümünün 36. Maddesi gereği 2018 mali yılı bütçesinde ödenekler arası aktarımda bulunulmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde ödenek kalemi açılmasına, 
 
05 DİĞER GELİRLER
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.02.04 Kamu Harcamalarına Katılma Payı
05.02.04.51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         : 10.000,00 TL
05.02.04.52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı            : 12.000,00 TL
 
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04.05 Proje Yardımları
04.05.01 Cari
04.05.01.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları: 130.000,00 TL Oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-05-2018 Meclis Karar Özeti

 

T.C.
ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİH VE 35, 36 ve 37 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.04.2018 tarih ve 2121 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 35:
1- PİN:UİP-1861,114 kodlu, Belediyemizce İlbank A.Ş.’ ne verilen yetki çerçevesinde banka tarafından hazırlanan; İlçemiz merkez ve Mücavir Alanlarımızı kapsayan imar planları 05/01/2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile onaylanarak İlbank A.Ş.’ ye gönderilmiştir. Banka tarafından işlem süreci tamamlanarak son nihai paftalar Belediyemize ulaşmıştır. Hazırlanan bu planların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ ncü maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’ nci maddesi ve imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve vatandaşlar tarafından Belediyemize verilen plan üzerinde düzeltme talepleri ile birlikte onaylanmasına:
Talep-1: Belediyemiz Mücavir Saha içerisinde bulunan Ahmetçe köyünün hemen üst tarafında bulunan 4 paftadan oluşan (İ16c-20c-4c, İ16c-20c-3d, İ16c-25b-1b, İ16c-25b-2a) paftalarının bu çalışma kapsamından çıkarılmasına ve yine Kayalar ve Paşaköy Mücavir saha içerisinde bulunan 5 paftadan oluşan (İ16c-25a-1a, İ16c-25a-1b, İ16c-25a-1d, İ16c-22b-4a, İ16-22b-4b) paftalarda yapılaşma kat adedi 3 kat verilmiştir. Bu bölgelerde kat adedinin 2 kat olarak düzeltilmesine,
Talep-2: Ümmühan Mahallesi, Yarıştepe mevkiinde, 65 ada, 18 parselde Sadet SEÇER adına kayıtlı parselin imar planına alınması hususunda kurum görüşleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. İlbank A.Ş. tarafından parselin olduğu alan ve çevresi imar planı sınırı içine dahil edilmiş olup mal sahiplerince arazinin aşırı eğimli olduğu kısımlardaki yol ve yeşil alan düzenlemesi uygun görülmüş olup hazırlanan plan düzeltme teklifinin imar planına işlenmesi için İlbank A.Ş.’ ye gönderilmesine,
Talep-3: Ümmühan Mahallesi, 54 ada, 14 ve 19 parsel sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu dilekçe değerlendirilmiş olup; yeni imar planında 14 parselin Bitişik Nizam yapılaşma koşulundan Ayrık Bahçeli Nizam yapılaşmaya dönüşmesi ve 19 parselin Bitişik Nizam 4 kat yapılaşmadan Blok Nizam 2 kat yapılaşmaya dönüşmüştür. Parsellerin evvelce sahip olduğu Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının tekrar verilmesi uygun görülmüş olup yapılan düzeltmenin İlbank A.Ş.’ ne gönderilmesine,
Talep-4: Hamdibey Mahallesi 48 ada’ nın son imar planında Ayrık Bahçeli Nizam yapılanma koşullu imar hakkı verilmesi ve bu durumun ada içindeki parsel sahiplerinin mağdur olduklarına dair verdikleri dilekçeler incelenmiş olup bu imar adasının eski yapılanma koşulu olan bitişik nizam yapılanma hakkının verilmesine ve kat yükseklikleri yeni plandaki gibi aynen korunmasına,
Talep-5: Hamdibey Mahallesi 118 ada’ nın son imar planında kat adedinin 5 kattan iki kata düşürüldüğünden ada içinde parseli olan parsel sahiplerinin Belediyemize yapmış oldukları itiraz incelenmiştir. Bu imar adasının eski imar hakkı olan Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının verilmesine,
Talep-6: Ümmühan Mahallesi, Gürel Yapı İnş.Ltd.Şti. adına kayıtlı 154 ada’ 8 ve 9 parsellerde kayıtlı parsellerin imar planı üzerinde TAKS, KAKS değerleri gösterilmediğinden söz konusu imar adasının 4 kat yapılaşma hakkı aynı kalmak üzere TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olarak yapılaşma hakkı verilmesine.
2- PİN:NİP-31471 ve PİN:UİP-31472 kodlu, Ahmetçe köyü, 261 ada 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmaz için hazırlattırılan eko turizm dosyasının onanmasına,
3- İlçemiz topoğrafik yapı olarak genelde eğimli konumda olduğundan yeni hazırlanan plan notlarında belirtilen sayfa-39 “Bodrum Katlar Hakkında Hususlar” başlıklı plan notunun uygulanabilirliği hususunda Belediyemize yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından bu maddenin plan notundan çıkarılmasına, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan planda Kayalar Köyünde kat âdetinin 2 kat olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Halil İbrahim ÇELİK çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO 36: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına, 
Ayrıca İlçemiz sınırları içinde yapımı devam eden Tünel inşaatı yüklenicisinin talebi üzerine şantiyede oluşan çöplerin Belediyemizce alınmasına, bu hizmet karşılığında talep sahibi Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığından aylık 500,00-TL. KDV dahil ücret belirlenmesine,
 
KARAR NO 37 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Başkanlıkça Encümene sunulan 2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabı, Encümende görüşülerek, Encümence de usulsüz bir işleme rastlanmadığından 30.04.2018 tarih ve 43 sayılı Encümen kararı ile de meclise havale edilen,
 
2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabının 14365966,91-TL gider, 15167708,35-TL gelir şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre kabul edilerek  oy birliğiyle toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...