Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 06-04-2018 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 06-04-2018 Meclis Karar Özeti


T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2018 TARİH VE 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.03.2018 tarih ve 1612 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Nisan ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 24: 1-   PİN:UİP-1861,117 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 371 ada, 4 ve 5 parsellerde, Cengiz ATEŞ adına kayıtlı taşınmaz Ayrık Bahçeli Nizam 4 kat konut TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 yapılaşma koşulludur. Parselin TAKS , KAKS ve kat adedi değerleri aynı kalmak suretiyle birleştirilerek tek tapu haline getirilebilmesi için imar durumunun Blok Nizam 4 kat TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
 
2-         PİN:NİP-3031471, PİN:UİP-31472 kodlu, İlçemiz, Ahmetçe Köyü, 261 ada, 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmazın eko turizm amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planları yapılması talep edilmektedir. Söz konusu parselin eko turizm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları içine alınabilmesi için ilgili kurumlardan kurum görüşlerinin alınmasına, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporlarının hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylattırılmasına ve ilgili kurumlardan olumlu görüşler alındıktan sonra konunun ileriki Belediye Meclis toplantılarında değerlendirmeye alınmasına,
 
KARAR NO 25: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre PİN:UİP-1861,114 kodlu, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanarak pafta bazında onaylanan, İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızın imar planlarının,  imar komisyonuna havale edilmesine, 
 
KARAR NO 26 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/b. Maddesi hükümlerine göre İbrahim SEZGİN ve Münevver ERDEM YAŞAR Daimi encümen üyeleri olarak seçilmiştir.
 
KARAR NO 27: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK ve Muharrem ŞAHİN İmar komisyon üyesi,  İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN ve Şerife TÜRKER plan ve bütçe komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir.
 
KARAR NO 28: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümlerine göre; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu gösteren (01.01.2017 – 31.12.2017) 2017 yılına ait faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
 
            KARAR NO 29 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Çiğdem Sokak 154 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 8 parsellerin mevcut onanlı imar planına göre yeşil alanda kalan kısımlarının, yeşil alanların ayrılmasından sonra yeni parsel numarası alsalar dahi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
            KARAR NO 30: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre, İlçemizin önemli turizm merkezlerinden olan ve 2018 dünya mirası listesine aday olan Behram Köyünde ekli 27.03.2018 tarih ve 386 sayı ile kayıt altına alınan Behram Köyü Muhtarlığı dilekçesi ekindeki krokilerde görüleceği üzere 900 metre (450 metre 150 lik 450 metre 200 lük çapında) korge kanalizasyon borusuna ihtiyaçları olduğu, yaklaşmakta olan rurizm sezonu öncesinde acilen yapılması gerektiği ancak köy muhtarlığının mali durumu yetersiz olduğu göz önüne alınarak talep edilen 900 metre korge borunun, Belediyemiz bütçesinden teminine,
 
            KARAR NO 31: Ayvacık Belediye Başkanlığının da kurucusu olduğu GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A. Ş. nin 05.04.2018 tarih ve 444 sayılı yazısında; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında; şirket ortaklarımızın herhangi bir adli, huluki, cezai işleme maruz kalmamaları açısından bir şirket temsilcisi atamaları gerektiğinden sadece, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında GESTAŞ A. Ş. yetkilisi, 45190069352 TC kimlik numaralı Naci GÜNDOĞDU nun yetkilendirilmesine,
 
            KARAR NO 32: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre İlçemiz Bademli Köyünün çöplerinin Belediyemizce alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre de çöp alım hizmeti karşılığı yıllık 4000,00-TL ücret alınmasına,
 
            KARAR NO 33: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre Ayvacık Barajında yapılacak olan ilave üniteler ile ilgili yapılan çalışma sırasında Barajda bırakılacak bir kapak ile İlçemizde uzun süre tünel inşaatı yapacak olan Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığı firmasına Ayvacık Barajımızdan, yapılacak tüm masrafların talep eden firma tarafından karşılanması şartı ile su verilmesine,
 
KARAR NO 34: 696 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda kurulan Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti.nde çalışacak olan taşeron işçilerimizin  görevleri ve iş durumları gereği, görevli olarak dış hizmetler için görevlendirilmelerinde personele 5.derece ve üzerindeki memurlara verilen harcırahın ödenmesine, konularına ve teknik görevi gereği katılınacak kurs ve seminerlere işçi personelinde katılmasına ücretlerininde belediyemiz bütçesinden ödenmesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 01-08-2018 Meclis Karar Özeti

 

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2018 tarih ve 3724 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 42 : PİN:UİP-1861,118 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36 ve 42 nolu parsellerde Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER ve Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazların Belediye İmar Planında “Resmi Tesis Alanı” (Hükümet Konağı, Jandarma, Sahil Güvenlik, İlçe Tarım) alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu parsellerin imar planında yol, park, otopark, yeşil alan, Belediye hizmet binası, bazı Belediye birimleri hizmet binası ve diğer resmi kurumlar için hizmet binası alanı olacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına,
 
KARAR NO 43: PİN:UIP-1861,119 Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 11.07.2018 tarih ve 107549 sayılı yazısında belirtilen afet konutu yapılacak, Hamdibey Mahallesi, 43 ada, 126 parselde Üzeyir TURAN adına kayıtlı taşınmaz depremde hasar gördüğü tespit edilerek taşınmaz üzerinde bulunan mesken yeniden yapılacağı, ancak afet konutu yapımına yönelik tip proje bahse konu taşınmazın mevcut imar durumuna göre sığmadığından taşınmazın imar durumunun yeniden düzenlenerek projenin sığacak hale getirilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 44 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Bükler mevkii, 11 ada, 1 numaralı parselde 3016,55 m2 miktarındaki Vicdan KAÇAN, Kezban AY ve Hanife GÜLER adlarına kayıtlı taşınmazın DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları ve bu kapsamda yapılan taş duvar nedeni ile yaklaşık 970,00 m2 lik kısmı işgal edilmiş ve dere yatağında kaldığından taşınmazın dere yatağında kalan kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 45 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/o maddesi hükümlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesi kapsamında, Teklif ekindeki krokilerde gösterilen; İlçemiz Ümmühan Mahallesinde Gemedere çayı kenarındaki alanın Harfiyat döküm alanı, Hamdibey Mahallesinde Göç İdaresi hizmet binası yanındaki alanın da Toprak döküm alanı olarak belirlenmesine, 
 
KARAR NO 46 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Eylül 2018 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine,
 
KARAR NO 47 : Önergede belirtilen imar planı tadilat talebini, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine, karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                              
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 05-07-2018 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.07.2018 TARİH VE 40 ve 41 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.06.2018 tarih ve 3134 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Temmuz ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler;  Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 39 : İlçemiz içindeki altyapı çalışmaları ile bozulan Cadde, Sokak ve yolların; İl Özel İdaresi veya Karayolları ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümleri çerçevesinde İlçemiz içindeki cadde, sokak ve yolların soğuk veya sıcak asfalt kaplama yapılması amacı ile protokol yapılmasına, yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine, Protokolde belirtilen ödemelerin yapılmasına, oy birliğiyle,
 
KARAR NO 41: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36, 39 ve 42 numaralı parselde, yaklaşık 45802,59 m2 miktarında Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER, Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazlar, Yeni yapılan Ayvacık Devlet Hastanesi önünde uzunlamasına bir arazi olup, inşaat hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın Kamulaştırılmasına yönelik Mahkemece verilen karar göz önüne alınarak, Belediyemizin yol, park, otopark, yeşil alan ve bazı hizmet birimleri için bina yapımında kullanılabilinmesi taşınmazın mevcut durumunda imarı olmadığı da göz önüne alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin a-3 bendi hükümlerine göre kamu yararı kararı alınmasına ve taşınmazların, Belediyemizce, 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yol, park, otopark, yeşil alan Belediye hizmet binası ve bazı Belediye hizmet birimleri için bina yapımında kullanılmak üzere kamulaştırılmasına,
Taşınmazlar Belediyemiz mevcut onanlı imar planında resmi tesis alanında kaldığı, taşınmazların tamamının Belediye hizmet alanı olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına, oyçokluğuyla karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                               (Toplantıya Katılmad
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı