Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 05-01-2018 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 05-01-2018 Meclis Karar Özeti


 AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2018
TARİH VE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 12.12.2017 tarih ve 4990 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 yılı  Ocak ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 01:
Birinci Madde;  PİN:UİP-1861,112 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 122 ada, 59 parselde, Mitat UYSAL adına kayıtlı taşınmaz Belediyemiz onanlı imar planlarından 30L-4A paftasında Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut adasında kalmaktadır. Yapılaşma koşullarında her iki yol cephesinden 2’ şer metre çekme uygulanmaktadır. Parsel sahibinin yapacak olduğu binanın bodrum katını tamamen otopark yapacağından imar planına 2 metre olarak işlenen yapı çekme mesafelerini kaldırılmasını talep etmektedir. İmar planına işli olan 2 metre çekme mesafelerinin kaldırılmasına ve Aydın Sokak ve Yalı Sokak’ ın birleştiği köşe başında her iki yol tarafına2’ şer metre keskin olan köşe kırılacak şekilde kesinti yapılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
            İkinci Madde; PİN:UİP-1861,113 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 192 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde Zehra YEŞİL ve SEÇİL YEŞİL adlarına kayıtlı taşınmazlar Belediyemiz imar planı sınırları dışında kalmaktadır.  Yapılan talep ile parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içersine konut amaçlı olarak alınması istenilmektedir. Parsellerin imar planı içine alınabilmesi için kurum görüşlerinin alınmasına ve tüm görüşler toplandıktan sonra konunun tekrar değerlendirmeye alınmasına,
            Dördüncü Madde; PİN:UİP-1861,108 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, İzmir yolu asfaltı üzeri, 28 ada, 42 parselde Ruhi TÜTÜNCÜOĞLU adına kayıtlı taşınmazın 07/07/2017 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planına alınması görüşülmüş olup 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içine alınması ile ilgili kurum görüş yazışmaları tamamlanmış plan dosyası, jeolojik etüdü Belediyemize sunulmuş olup Ticaret Alanı Emsal:0.80 Yençok:7.50 m belirlenmiş planın onanmasına, talebin kurum görüşleri ile birlikte İlbank A.Ş. ye gönderilmesine,
            Beşinci Madde; PİN:UİP-1861,109 kodlu, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, Erikliburun mevkii, 2 ada, 367 parselde Akıncı Yıldız Ltd.Şti ve İbrahim Utku ÖZDEL adlarına kayıtlı taşınmazın 07/07/2017 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planına alınması görüşülmüş olup, 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içine alınması ile ilgili kurum görüşleri olumlu olarak gelmiş, plan dosyası, jeolojik etüdü Belediyemize sunulmuş olan talebin onanmasına, talebin kurum görüşleri ile birlikte İlbank A.Ş. ye gönderilmesine,
 
KARAR NO 02:
  1. PİN:VİP-1861,115 İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 65 ada, 18 nolu parselde Sadet SEÇER
adına kayıtlı taşınmazın konut amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 
b)  PİN:VİP-30344, PİN:NİP-30343 İlçemiz Ahmetçe Köyü, 261 ada, 16 parselde Elif
DAĞDEVİREN adına kayıtlı taşınmazın Eko Turizm amaçlı imar planı içine alınması talebi, 
 
  1. PİN:VİP-30426, PİN:NİP-30425 İlçemiz Ahmetçe Köyü, Kıranüstü mevkii, 268 ada,  1
parselde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Tic. Ltd. Şti. firması adına kayıtlı taşınmazın Zeytinyağı işleme tesisi amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 
  1.   PİN:VİP-30428, PİN:NİP-30427 İlçemiz Ahmetçe Köyü, Gevlerçukuru mevkii, 267 ada,
3 parselde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Tic. Ltd. Şti. firması adına kayıtlı taşınmazın hayvancılık ve çiftlik amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 imar planı tadilat taleplerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 03 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümlerine göre gizli oyla yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan; İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN ve Şerife TÜRKER Denetim Komisyon Üyesi olarak seçilmişlerdir.
 
KARAR NO 04: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre yıllık olarak tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan, Belediyemizde daha uzun süreden beri çalışmakta olan İnşaat Mühendisine net 2300,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç, Kimya Mühendisine net 2000,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç ve kısmi zamanlı sözleşme ile çalışan Avukata da net 1100,00-TL yeni çalışmaya başlayan İnşaat Mühendisine 2200,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç, ve Mimar’a da net 1700,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç olarak ücret verilerek 2018 yılında da çalıştırılmalarına, 
 
KARAR NO 05: Belediyemiz mevcut norm kadro sayısı dikkate alınarak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2018 yılında Belediyemizin çeşitli hizmetlerinin yerine getirilmesi için mevsimlik geçici işçi çalıştırılmasına, bu amaçla 12 ay süre ile 15 işçi çalıştırılması için 180 Adam/Aylık vize verilmesine,
 
KARAR NO 06: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre içme suyu, işmakinesi, itfaiye aracı ve yangın rapor hizmetleri ile ilgili ücret tarifeleri yeniden belirlenmiş ve; BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, Kanun No. 7061, Kabul Tarihi: 28/11/2017
MADDE 85- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 86- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez."
            Yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine göre Belediyemizce uygulanan en düşük su ücreti 1 tonu 2,22-TL ve atık su ücretide 1,25-TL dir. Buna göre;
 
TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜCRET TARİFESİ:
ATIK SU                               KDV                          SU ÜCRETİ              TOPLAM
1,80-                           0,38-                           3,30-                           5,048-TL
 
KARAR NO 07: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi hükümlerine göre, teklifte belirtilen, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü ve Belediyemizce ortaklaşa düzenlenen Uluslar arası hukukçular toplantısının, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ortaklaşa gerçekleştirilen Zeytin veya halkımızı ve İlçemizi ilgilendiren diğer konularda da Çalıştaylar düzenlenmesi, Geleneksel Emtia Panayırının, Kurtuluş Bayramı etkinliklerinin, Assos’ta Felsefe Sempozyumunun (02 – 05 Temmuz 2018), Deve Güreşi Festivalinin (Deve güreşi festivaline katılanların iaşe, konaklama, nakliye, deve ücretleri, hediye alımı, bu amaçla yapılacak bağışların kabul edilmesine, kaymakamlık, muhtarlar, devecilikle uğraşan vatandaşlardan ve Belediye meclis üyesi ve personellerinden oluşacak komisyon kurulması, komisyonun onayladığı harcamaların ve diğer tüm giderlerin Belediye bütçesinden ödenmesine) ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinin 2018 yılı içinde de düzenlenmesi, Ayrıca tüm bu faaliyetlerin 2018 Troya yılı kutlamaları çerçevesinde yapılmasına, ayrıca yine 2018 Troya yılı kapsamında Assos ve Apollo Smınheion da da tanıtıcı festivaller düzenlenmesine, yukarıda belirtilen etkinliklerin tüm yol, iaşe, kalacak yer, konser vb. her türlü giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, ayrıca etkinliklerin düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi ve düzenleme çalışmalarının yapılması, yaptırılması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’e yetki verilmesine,  
 
KARAR NO 08: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine göre, İlçemiz Fatih Mahallesi, 55 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı İl Özel İdaresine ait Teneke Kutu Fabrikası olarak bilinen taşınmazın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına,
 
KARAR NO 09: PİN:VİP-1861,116 İlçemiz Hamdibey Mahallesi, 447 ada, 2 nolu, 446
ada, 1 parsel ve 2 ada, 292  parsellerde maliye adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili TOKİ tarafından hazırlanan 157 adet konut, bir adet Cami ve bir adet büfe yapı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait hazırlanan taslak imar planı tadilat talebinin onanmasına,
 
KARAR NO 10: Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğünce hibe edilen 17 PJ 551 plakalı Ford marka 2017 model Cargo 1833D tip üzerinde 7m3 Vakumlu Yol Süpürme Makinesi monteli kamyon Belediyemizce park, bahçe, cadde ve sokaklarının temizlik işlerinde kullanılmasına, tüm ekipmanları ile birlikte eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim alınan araç hibesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi hükümlerine göre kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ek maddesine göre şartlı bağışın haczedilememesi için kamu hizmetine tahsisine,
 
KARAR NO 11: 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre taşeron işçilerin kadroya alınması kararlaştırılmış, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine Belediyemizce şirket kurulmasına, şirket kurulması için gerekli işlemleri yapmaya, gerekli görevlendirmeleri yapmaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’e yetki verilmesine, ayrıca şirket isminin belirlenmesi için de Encümene yetki verilmesine,
 
KARAR NO 12: PİN:UİP-1861,114 kodlu, İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızın imar planlarının sayısal olarak yapılması için Belediyemiz Meclisince İlbank A.Ş. ‘ ne verilen yetki çerçevesinde Banka tarafından yapılan ihale ile imar planları hazırlatılmış 07/11/2017 tarih ve 1917 sayı ile kayıt altına alınan yazı ekinde Belediyemize ulaşmış olup söz konusu imar planlarının onaylanmasına, imar planlarının İlbank A.Ş. ye gönderilmesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                                                                                         
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediye Başkanlığı 04-06-2018 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİH VE 38 ve 39 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.05.2018 tarih ve 2701 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkiltoplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 38: Belediyemizce İlçemizin çeşitli noktalarında düzenlenen atık döküm sahalarına inşaat, bahçe, işyeri ve meskenlerden çıkan hafriyat, moloz ve diğer atıkların vatandaşlarca veya kurumlarca dökülmesi halinde, 10 teker kamyondan 50,00-TL 12 teker kamyonlardan 70,00-TL ve büyük Tırlardan ise 100,00-TL olarak, Şantiyelerin evsel atıklarının alınması taleplerinde ise şantiyelerden en fazla ayda 8 defa alınması şartı ile aylık 250,00-TL olarak, 5393 saylı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre belirlenmesine,
KARAR NO 39: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Bölümünün 36. Maddesi gereği 2018 mali yılı bütçesinde ödenekler arası aktarımda bulunulmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde ödenek kalemi açılmasına, 
 
05 DİĞER GELİRLER
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.02.04 Kamu Harcamalarına Katılma Payı
05.02.04.51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         : 10.000,00 TL
05.02.04.52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı            : 12.000,00 TL
 
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04.05 Proje Yardımları
04.05.01 Cari
04.05.01.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları: 130.000,00 TL Oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-05-2018 Meclis Karar Özeti

 

T.C.
ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİH VE 35, 36 ve 37 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.04.2018 tarih ve 2121 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 35:
1- PİN:UİP-1861,114 kodlu, Belediyemizce İlbank A.Ş.’ ne verilen yetki çerçevesinde banka tarafından hazırlanan; İlçemiz merkez ve Mücavir Alanlarımızı kapsayan imar planları 05/01/2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile onaylanarak İlbank A.Ş.’ ye gönderilmiştir. Banka tarafından işlem süreci tamamlanarak son nihai paftalar Belediyemize ulaşmıştır. Hazırlanan bu planların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ ncü maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’ nci maddesi ve imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve vatandaşlar tarafından Belediyemize verilen plan üzerinde düzeltme talepleri ile birlikte onaylanmasına:
Talep-1: Belediyemiz Mücavir Saha içerisinde bulunan Ahmetçe köyünün hemen üst tarafında bulunan 4 paftadan oluşan (İ16c-20c-4c, İ16c-20c-3d, İ16c-25b-1b, İ16c-25b-2a) paftalarının bu çalışma kapsamından çıkarılmasına ve yine Kayalar ve Paşaköy Mücavir saha içerisinde bulunan 5 paftadan oluşan (İ16c-25a-1a, İ16c-25a-1b, İ16c-25a-1d, İ16c-22b-4a, İ16-22b-4b) paftalarda yapılaşma kat adedi 3 kat verilmiştir. Bu bölgelerde kat adedinin 2 kat olarak düzeltilmesine,
Talep-2: Ümmühan Mahallesi, Yarıştepe mevkiinde, 65 ada, 18 parselde Sadet SEÇER adına kayıtlı parselin imar planına alınması hususunda kurum görüşleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. İlbank A.Ş. tarafından parselin olduğu alan ve çevresi imar planı sınırı içine dahil edilmiş olup mal sahiplerince arazinin aşırı eğimli olduğu kısımlardaki yol ve yeşil alan düzenlemesi uygun görülmüş olup hazırlanan plan düzeltme teklifinin imar planına işlenmesi için İlbank A.Ş.’ ye gönderilmesine,
Talep-3: Ümmühan Mahallesi, 54 ada, 14 ve 19 parsel sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu dilekçe değerlendirilmiş olup; yeni imar planında 14 parselin Bitişik Nizam yapılaşma koşulundan Ayrık Bahçeli Nizam yapılaşmaya dönüşmesi ve 19 parselin Bitişik Nizam 4 kat yapılaşmadan Blok Nizam 2 kat yapılaşmaya dönüşmüştür. Parsellerin evvelce sahip olduğu Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının tekrar verilmesi uygun görülmüş olup yapılan düzeltmenin İlbank A.Ş.’ ne gönderilmesine,
Talep-4: Hamdibey Mahallesi 48 ada’ nın son imar planında Ayrık Bahçeli Nizam yapılanma koşullu imar hakkı verilmesi ve bu durumun ada içindeki parsel sahiplerinin mağdur olduklarına dair verdikleri dilekçeler incelenmiş olup bu imar adasının eski yapılanma koşulu olan bitişik nizam yapılanma hakkının verilmesine ve kat yükseklikleri yeni plandaki gibi aynen korunmasına,
Talep-5: Hamdibey Mahallesi 118 ada’ nın son imar planında kat adedinin 5 kattan iki kata düşürüldüğünden ada içinde parseli olan parsel sahiplerinin Belediyemize yapmış oldukları itiraz incelenmiştir. Bu imar adasının eski imar hakkı olan Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının verilmesine,
Talep-6: Ümmühan Mahallesi, Gürel Yapı İnş.Ltd.Şti. adına kayıtlı 154 ada’ 8 ve 9 parsellerde kayıtlı parsellerin imar planı üzerinde TAKS, KAKS değerleri gösterilmediğinden söz konusu imar adasının 4 kat yapılaşma hakkı aynı kalmak üzere TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olarak yapılaşma hakkı verilmesine.
2- PİN:NİP-31471 ve PİN:UİP-31472 kodlu, Ahmetçe köyü, 261 ada 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmaz için hazırlattırılan eko turizm dosyasının onanmasına,
3- İlçemiz topoğrafik yapı olarak genelde eğimli konumda olduğundan yeni hazırlanan plan notlarında belirtilen sayfa-39 “Bodrum Katlar Hakkında Hususlar” başlıklı plan notunun uygulanabilirliği hususunda Belediyemize yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından bu maddenin plan notundan çıkarılmasına, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan planda Kayalar Köyünde kat âdetinin 2 kat olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Halil İbrahim ÇELİK çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO 36: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına, 
Ayrıca İlçemiz sınırları içinde yapımı devam eden Tünel inşaatı yüklenicisinin talebi üzerine şantiyede oluşan çöplerin Belediyemizce alınmasına, bu hizmet karşılığında talep sahibi Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığından aylık 500,00-TL. KDV dahil ücret belirlenmesine,
 
KARAR NO 37 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Başkanlıkça Encümene sunulan 2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabı, Encümende görüşülerek, Encümence de usulsüz bir işleme rastlanmadığından 30.04.2018 tarih ve 43 sayılı Encümen kararı ile de meclise havale edilen,
 
2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabının 14365966,91-TL gider, 15167708,35-TL gelir şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre kabul edilerek  oy birliğiyle toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...