Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 05-01-2018 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 05-01-2018 Meclis Karar Özeti


 AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2018
TARİH VE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 12.12.2017 tarih ve 4990 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 yılı  Ocak ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 01:
Birinci Madde;  PİN:UİP-1861,112 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 122 ada, 59 parselde, Mitat UYSAL adına kayıtlı taşınmaz Belediyemiz onanlı imar planlarından 30L-4A paftasında Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut adasında kalmaktadır. Yapılaşma koşullarında her iki yol cephesinden 2’ şer metre çekme uygulanmaktadır. Parsel sahibinin yapacak olduğu binanın bodrum katını tamamen otopark yapacağından imar planına 2 metre olarak işlenen yapı çekme mesafelerini kaldırılmasını talep etmektedir. İmar planına işli olan 2 metre çekme mesafelerinin kaldırılmasına ve Aydın Sokak ve Yalı Sokak’ ın birleştiği köşe başında her iki yol tarafına2’ şer metre keskin olan köşe kırılacak şekilde kesinti yapılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
            İkinci Madde; PİN:UİP-1861,113 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, 192 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde Zehra YEŞİL ve SEÇİL YEŞİL adlarına kayıtlı taşınmazlar Belediyemiz imar planı sınırları dışında kalmaktadır.  Yapılan talep ile parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içersine konut amaçlı olarak alınması istenilmektedir. Parsellerin imar planı içine alınabilmesi için kurum görüşlerinin alınmasına ve tüm görüşler toplandıktan sonra konunun tekrar değerlendirmeye alınmasına,
            Dördüncü Madde; PİN:UİP-1861,108 kodlu, İlçemiz, Fatih Mahallesi, İzmir yolu asfaltı üzeri, 28 ada, 42 parselde Ruhi TÜTÜNCÜOĞLU adına kayıtlı taşınmazın 07/07/2017 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planına alınması görüşülmüş olup 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içine alınması ile ilgili kurum görüş yazışmaları tamamlanmış plan dosyası, jeolojik etüdü Belediyemize sunulmuş olup Ticaret Alanı Emsal:0.80 Yençok:7.50 m belirlenmiş planın onanmasına, talebin kurum görüşleri ile birlikte İlbank A.Ş. ye gönderilmesine,
            Beşinci Madde; PİN:UİP-1861,109 kodlu, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, Erikliburun mevkii, 2 ada, 367 parselde Akıncı Yıldız Ltd.Şti ve İbrahim Utku ÖZDEL adlarına kayıtlı taşınmazın 07/07/2017 tarih ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar planına alınması görüşülmüş olup, 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içine alınması ile ilgili kurum görüşleri olumlu olarak gelmiş, plan dosyası, jeolojik etüdü Belediyemize sunulmuş olan talebin onanmasına, talebin kurum görüşleri ile birlikte İlbank A.Ş. ye gönderilmesine,
 
KARAR NO 02:
  1. PİN:VİP-1861,115 İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 65 ada, 18 nolu parselde Sadet SEÇER
adına kayıtlı taşınmazın konut amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 
b)  PİN:VİP-30344, PİN:NİP-30343 İlçemiz Ahmetçe Köyü, 261 ada, 16 parselde Elif
DAĞDEVİREN adına kayıtlı taşınmazın Eko Turizm amaçlı imar planı içine alınması talebi, 
 
  1. PİN:VİP-30426, PİN:NİP-30425 İlçemiz Ahmetçe Köyü, Kıranüstü mevkii, 268 ada,  1
parselde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Tic. Ltd. Şti. firması adına kayıtlı taşınmazın Zeytinyağı işleme tesisi amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 
  1.   PİN:VİP-30428, PİN:NİP-30427 İlçemiz Ahmetçe Köyü, Gevlerçukuru mevkii, 267 ada,
3 parselde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Tic. Ltd. Şti. firması adına kayıtlı taşınmazın hayvancılık ve çiftlik amaçlı imar planı içine alınması talebi,
 imar planı tadilat taleplerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 03 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümlerine göre gizli oyla yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan; İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN ve Şerife TÜRKER Denetim Komisyon Üyesi olarak seçilmişlerdir.
 
KARAR NO 04: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre yıllık olarak tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan, Belediyemizde daha uzun süreden beri çalışmakta olan İnşaat Mühendisine net 2300,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç, Kimya Mühendisine net 2000,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç ve kısmi zamanlı sözleşme ile çalışan Avukata da net 1100,00-TL yeni çalışmaya başlayan İnşaat Mühendisine 2200,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç, ve Mimar’a da net 1700,00-TL ek ödeme, sds vd. gelirler hariç olarak ücret verilerek 2018 yılında da çalıştırılmalarına, 
 
KARAR NO 05: Belediyemiz mevcut norm kadro sayısı dikkate alınarak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2018 yılında Belediyemizin çeşitli hizmetlerinin yerine getirilmesi için mevsimlik geçici işçi çalıştırılmasına, bu amaçla 12 ay süre ile 15 işçi çalıştırılması için 180 Adam/Aylık vize verilmesine,
 
KARAR NO 06: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre içme suyu, işmakinesi, itfaiye aracı ve yangın rapor hizmetleri ile ilgili ücret tarifeleri yeniden belirlenmiş ve; BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, Kanun No. 7061, Kabul Tarihi: 28/11/2017
MADDE 85- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 86- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez."
            Yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine göre Belediyemizce uygulanan en düşük su ücreti 1 tonu 2,22-TL ve atık su ücretide 1,25-TL dir. Buna göre;
 
TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜCRET TARİFESİ:
ATIK SU                               KDV                          SU ÜCRETİ              TOPLAM
1,80-                           0,38-                           3,30-                           5,048-TL
 
KARAR NO 07: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi hükümlerine göre, teklifte belirtilen, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü ve Belediyemizce ortaklaşa düzenlenen Uluslar arası hukukçular toplantısının, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ortaklaşa gerçekleştirilen Zeytin veya halkımızı ve İlçemizi ilgilendiren diğer konularda da Çalıştaylar düzenlenmesi, Geleneksel Emtia Panayırının, Kurtuluş Bayramı etkinliklerinin, Assos’ta Felsefe Sempozyumunun (02 – 05 Temmuz 2018), Deve Güreşi Festivalinin (Deve güreşi festivaline katılanların iaşe, konaklama, nakliye, deve ücretleri, hediye alımı, bu amaçla yapılacak bağışların kabul edilmesine, kaymakamlık, muhtarlar, devecilikle uğraşan vatandaşlardan ve Belediye meclis üyesi ve personellerinden oluşacak komisyon kurulması, komisyonun onayladığı harcamaların ve diğer tüm giderlerin Belediye bütçesinden ödenmesine) ve Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinin 2018 yılı içinde de düzenlenmesi, Ayrıca tüm bu faaliyetlerin 2018 Troya yılı kutlamaları çerçevesinde yapılmasına, ayrıca yine 2018 Troya yılı kapsamında Assos ve Apollo Smınheion da da tanıtıcı festivaller düzenlenmesine, yukarıda belirtilen etkinliklerin tüm yol, iaşe, kalacak yer, konser vb. her türlü giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, ayrıca etkinliklerin düzenlenme tarihlerinin belirlenmesi ve düzenleme çalışmalarının yapılması, yaptırılması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’e yetki verilmesine,  
 
KARAR NO 08: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükümlerine göre, İlçemiz Fatih Mahallesi, 55 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı İl Özel İdaresine ait Teneke Kutu Fabrikası olarak bilinen taşınmazın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına,
 
KARAR NO 09: PİN:VİP-1861,116 İlçemiz Hamdibey Mahallesi, 447 ada, 2 nolu, 446
ada, 1 parsel ve 2 ada, 292  parsellerde maliye adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili TOKİ tarafından hazırlanan 157 adet konut, bir adet Cami ve bir adet büfe yapı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait hazırlanan taslak imar planı tadilat talebinin onanmasına,
 
KARAR NO 10: Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğünce hibe edilen 17 PJ 551 plakalı Ford marka 2017 model Cargo 1833D tip üzerinde 7m3 Vakumlu Yol Süpürme Makinesi monteli kamyon Belediyemizce park, bahçe, cadde ve sokaklarının temizlik işlerinde kullanılmasına, tüm ekipmanları ile birlikte eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim alınan araç hibesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi hükümlerine göre kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ek maddesine göre şartlı bağışın haczedilememesi için kamu hizmetine tahsisine,
 
KARAR NO 11: 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre taşeron işçilerin kadroya alınması kararlaştırılmış, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine Belediyemizce şirket kurulmasına, şirket kurulması için gerekli işlemleri yapmaya, gerekli görevlendirmeleri yapmaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’e yetki verilmesine, ayrıca şirket isminin belirlenmesi için de Encümene yetki verilmesine,
 
KARAR NO 12: PİN:UİP-1861,114 kodlu, İlçemiz ve Mücavir Alanlarımızın imar planlarının sayısal olarak yapılması için Belediyemiz Meclisince İlbank A.Ş. ‘ ne verilen yetki çerçevesinde Banka tarafından yapılan ihale ile imar planları hazırlatılmış 07/11/2017 tarih ve 1917 sayı ile kayıt altına alınan yazı ekinde Belediyemize ulaşmış olup söz konusu imar planlarının onaylanmasına, imar planlarının İlbank A.Ş. ye gönderilmesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                                                                                         
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 01-08-2018 Meclis Karar Özeti

 

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2018 tarih ve 3724 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 42 : PİN:UİP-1861,118 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36 ve 42 nolu parsellerde Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER ve Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazların Belediye İmar Planında “Resmi Tesis Alanı” (Hükümet Konağı, Jandarma, Sahil Güvenlik, İlçe Tarım) alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu parsellerin imar planında yol, park, otopark, yeşil alan, Belediye hizmet binası, bazı Belediye birimleri hizmet binası ve diğer resmi kurumlar için hizmet binası alanı olacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına,
 
KARAR NO 43: PİN:UIP-1861,119 Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 11.07.2018 tarih ve 107549 sayılı yazısında belirtilen afet konutu yapılacak, Hamdibey Mahallesi, 43 ada, 126 parselde Üzeyir TURAN adına kayıtlı taşınmaz depremde hasar gördüğü tespit edilerek taşınmaz üzerinde bulunan mesken yeniden yapılacağı, ancak afet konutu yapımına yönelik tip proje bahse konu taşınmazın mevcut imar durumuna göre sığmadığından taşınmazın imar durumunun yeniden düzenlenerek projenin sığacak hale getirilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 44 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Bükler mevkii, 11 ada, 1 numaralı parselde 3016,55 m2 miktarındaki Vicdan KAÇAN, Kezban AY ve Hanife GÜLER adlarına kayıtlı taşınmazın DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları ve bu kapsamda yapılan taş duvar nedeni ile yaklaşık 970,00 m2 lik kısmı işgal edilmiş ve dere yatağında kaldığından taşınmazın dere yatağında kalan kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 45 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/o maddesi hükümlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesi kapsamında, Teklif ekindeki krokilerde gösterilen; İlçemiz Ümmühan Mahallesinde Gemedere çayı kenarındaki alanın Harfiyat döküm alanı, Hamdibey Mahallesinde Göç İdaresi hizmet binası yanındaki alanın da Toprak döküm alanı olarak belirlenmesine, 
 
KARAR NO 46 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Eylül 2018 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine,
 
KARAR NO 47 : Önergede belirtilen imar planı tadilat talebini, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine, karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                              
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 05-07-2018 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.07.2018 TARİH VE 40 ve 41 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.06.2018 tarih ve 3134 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Temmuz ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler;  Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 39 : İlçemiz içindeki altyapı çalışmaları ile bozulan Cadde, Sokak ve yolların; İl Özel İdaresi veya Karayolları ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümleri çerçevesinde İlçemiz içindeki cadde, sokak ve yolların soğuk veya sıcak asfalt kaplama yapılması amacı ile protokol yapılmasına, yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine, Protokolde belirtilen ödemelerin yapılmasına, oy birliğiyle,
 
KARAR NO 41: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36, 39 ve 42 numaralı parselde, yaklaşık 45802,59 m2 miktarında Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER, Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazlar, Yeni yapılan Ayvacık Devlet Hastanesi önünde uzunlamasına bir arazi olup, inşaat hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın Kamulaştırılmasına yönelik Mahkemece verilen karar göz önüne alınarak, Belediyemizin yol, park, otopark, yeşil alan ve bazı hizmet birimleri için bina yapımında kullanılabilinmesi taşınmazın mevcut durumunda imarı olmadığı da göz önüne alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin a-3 bendi hükümlerine göre kamu yararı kararı alınmasına ve taşınmazların, Belediyemizce, 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yol, park, otopark, yeşil alan Belediye hizmet binası ve bazı Belediye hizmet birimleri için bina yapımında kullanılmak üzere kamulaştırılmasına,
Taşınmazlar Belediyemiz mevcut onanlı imar planında resmi tesis alanında kaldığı, taşınmazların tamamının Belediye hizmet alanı olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına, oyçokluğuyla karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                               (Toplantıya Katılmad
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı