Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02-10-2017 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02-10-2017 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2017 TARİH VE 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 VE 88 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 26.09.2017 tarih ve 3255 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Ekim ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’ den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 79: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; Bir adet Cenaze aracı, Bir adet kamyonet ve Bir adet binek araç alınmasına,
KARAR NO 80: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Aralık 2017 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine, 
KARAR NO 81 : İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğin 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ekli krokilerde görüleceği üzere; Şehit Yzb. Cem Ekber İSTANBULLU Sokağın, Ali Nihat TANGÖR Caddesi başlangıcından, Kadir BÜK e ait işyeri sonuna kadar, Atatürk Caddesi, Çamlık Caddesine kadar, Çamlık Caddesi ve ve Şahin Caddesi ile Efsane sokak olarak belirlenen bu bölgenin İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesine,
KARAR NO 82: Mücavir alanlarımız beslemesi için; Büyükhusun köyü altında 123 ada 97 parselde bulunan mevcut su deposu yanına yeni bir 400 ton kapasiteli su deposu yapılmasına, ancak bu parsel mera alanında kalmakta ve su depolarının önünde bulunan vatandaşlara ait taşınmazlar nedeni ile yola cephe sağlanamadığından ekli krokide gösterilen 13000,00 m2 miktarındaki alan için Mera Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulmasına, bu işlem için oluşacak her türlü bedelin Belediye bütçesinden ödenmesine, tahsis amacı değişikliği talebimizle ilgili her türlü işlemleri yapmayai gerekli protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            Ayrıca Belediyemizce gerçekleştirilen Antep Fıstığı rekoltesinin arttırılması projesi çerçevesinde tahsis amacı değişikliği talep edilen taşınmaz üzerinde bulunan  su deposundaki elektrik ve sudan da faydalanarak, tahsisi istenen alandaki mevcut çitlenbik ağaçları aşılanmak suretiyle Antep Fıstığı yetiştirilip, üretilerek halkımızın istifadesine sunulmasına,
KARAR NO 83: mücavir alanlarımızda içme ve kullanma suyu ishale hattından yasal çerçevede abone olmak isteyen vatandaşlarımızın taşınmazlarına bakılarak, deniz seviyesinden 35,00 Metre yüksekliğe kadar olanların abone yapılmasına, bu yükseklikten fazla olanların abone yapılmamasına, bu yükseklikten fazla olan yerlerde mevcut abonelerin ise su işleri servisinden gelecek teknik rapor çerçevesinde aboneliklerinin iptal edilmesi için Encümene yetki verilmesine,
 
KARAR NO 84: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi hükümlerine göre; 11 Derece Veznedar Kadrosunun iptal edilerek yerine 9 Derece Veznedar Kadrosunun İhdasına,
KARAR NO 85: Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde, Büyükhusun Köyü, Kocayalı mevkiinde yapılması planlanan “Ayvacık Altı Ulaşım Limanı” projemiz ile ilgili, 07.02.2017 tarih ve 25 sayılı Meclis kararımız ile ihalesini, kontrollük ve denetiminin yapılması için Devlet Liman ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DLH) yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde işlemler devam etmekte olup, DLH tarafından hazırlanacak protokolleri ve diğer belgeleri imzalamaya işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            Yine Ayvacık Altı Ulaşım Limanı” projemiz ile ilgili, 07.04.2017 tarih ve 42 sayılı Meclis kararımız ile İlbank. A.Ş: ye borçlanma yapılmıştır. Yapılan borçlanma miktarını DLH tarafından düzenlenerek İlbank A.Ş. ye iletilen hak edişler miktarları kadar banka tarafından Belediyemize herhangi bir para aktarımı yapılmadan direk DLH hesaplarına aktarılmasına, bu işlemle ilgili gerekli protokol ve diğer belgeleri imzalamaya ve işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            KARAR NO 86: İlçemiz Ahmetçe Köyü, 261 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Eko Turizm” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili daha önceki meclis kararımız doğrultusunda gerekli kurum görüşleri alınmış, ancak ilgili planlar Belediyemize sunulmadığından talebin planlar geldikten sonra önümüzdeki meclis toplantılarında karara bağlanmasına,
            KARAR NO 87: İlçemiz Hamdibey Mahallesi, Erikliburun mevkii, 2 ada, 12 parselde, 3250,00- m2 miktarındaki taşınmaz mevcut onanlı imar planımızda Cezaevi yolu üzerinde kaldığından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda kamulaştırılmasına,
            KARAR NO 88: Ölçü ve Ayar Kanununun, 21. maddesi “Her belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları tarafından yürütülmesini sağlayabilir, Belediye ölçüler ve ayar memurlarının sicillerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilumum yazışmaların yapılması grup merkezi olan belediyelere ait olup, müşterek masraflardan gruba dahil belediyelere düşecek miktar, bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili belediyelerce grup merkezi belediyesine ödenir.” denilmektedir. Kanunun 22. Maddesinde de kadro temini atama ve görevlendirme konularını kapsamakta olup “Bakanlık Belediyelerin ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarındaki noksanlığı İçişleri Bakanlığının aracılığı ile Mahalli Belediyelerce yeni kadro temin edilmesini ve kadrolara atama yapılmasını sağlar” hükmünü içermektedir.
            Bu çerçevede Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan grup merkezine Ayvacık Belediyesinin de katılmasına, ayrıca önümüzdeki dönemde Belediyemiz Norm kadro çizelgesinde boş durumdaki kadrolarda değişiklik yapılarak ölçü ve ayar memurluğu kadrosunun oluşturulmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
Başkan                                               Kâtip Üye                                 Kâtip Üye
                                              
 
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 01-08-2018 Meclis Karar Özeti

 

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2018 tarih ve 3724 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 42 : PİN:UİP-1861,118 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36 ve 42 nolu parsellerde Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER ve Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazların Belediye İmar Planında “Resmi Tesis Alanı” (Hükümet Konağı, Jandarma, Sahil Güvenlik, İlçe Tarım) alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu parsellerin imar planında yol, park, otopark, yeşil alan, Belediye hizmet binası, bazı Belediye birimleri hizmet binası ve diğer resmi kurumlar için hizmet binası alanı olacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına,
 
KARAR NO 43: PİN:UIP-1861,119 Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 11.07.2018 tarih ve 107549 sayılı yazısında belirtilen afet konutu yapılacak, Hamdibey Mahallesi, 43 ada, 126 parselde Üzeyir TURAN adına kayıtlı taşınmaz depremde hasar gördüğü tespit edilerek taşınmaz üzerinde bulunan mesken yeniden yapılacağı, ancak afet konutu yapımına yönelik tip proje bahse konu taşınmazın mevcut imar durumuna göre sığmadığından taşınmazın imar durumunun yeniden düzenlenerek projenin sığacak hale getirilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 44 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Bükler mevkii, 11 ada, 1 numaralı parselde 3016,55 m2 miktarındaki Vicdan KAÇAN, Kezban AY ve Hanife GÜLER adlarına kayıtlı taşınmazın DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları ve bu kapsamda yapılan taş duvar nedeni ile yaklaşık 970,00 m2 lik kısmı işgal edilmiş ve dere yatağında kaldığından taşınmazın dere yatağında kalan kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 45 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/o maddesi hükümlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesi kapsamında, Teklif ekindeki krokilerde gösterilen; İlçemiz Ümmühan Mahallesinde Gemedere çayı kenarındaki alanın Harfiyat döküm alanı, Hamdibey Mahallesinde Göç İdaresi hizmet binası yanındaki alanın da Toprak döküm alanı olarak belirlenmesine, 
 
KARAR NO 46 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Eylül 2018 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine,
 
KARAR NO 47 : Önergede belirtilen imar planı tadilat talebini, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine, karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                              
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 05-07-2018 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.07.2018 TARİH VE 40 ve 41 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.06.2018 tarih ve 3134 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Temmuz ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler;  Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 39 : İlçemiz içindeki altyapı çalışmaları ile bozulan Cadde, Sokak ve yolların; İl Özel İdaresi veya Karayolları ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümleri çerçevesinde İlçemiz içindeki cadde, sokak ve yolların soğuk veya sıcak asfalt kaplama yapılması amacı ile protokol yapılmasına, yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine, Protokolde belirtilen ödemelerin yapılmasına, oy birliğiyle,
 
KARAR NO 41: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36, 39 ve 42 numaralı parselde, yaklaşık 45802,59 m2 miktarında Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER, Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazlar, Yeni yapılan Ayvacık Devlet Hastanesi önünde uzunlamasına bir arazi olup, inşaat hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın Kamulaştırılmasına yönelik Mahkemece verilen karar göz önüne alınarak, Belediyemizin yol, park, otopark, yeşil alan ve bazı hizmet birimleri için bina yapımında kullanılabilinmesi taşınmazın mevcut durumunda imarı olmadığı da göz önüne alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin a-3 bendi hükümlerine göre kamu yararı kararı alınmasına ve taşınmazların, Belediyemizce, 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yol, park, otopark, yeşil alan Belediye hizmet binası ve bazı Belediye hizmet birimleri için bina yapımında kullanılmak üzere kamulaştırılmasına,
Taşınmazlar Belediyemiz mevcut onanlı imar planında resmi tesis alanında kaldığı, taşınmazların tamamının Belediye hizmet alanı olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına, oyçokluğuyla karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                               (Toplantıya Katılmad
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı