Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02-10-2017 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02-10-2017 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2017 TARİH VE 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 VE 88 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 26.09.2017 tarih ve 3255 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Ekim ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’ den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 79: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; Bir adet Cenaze aracı, Bir adet kamyonet ve Bir adet binek araç alınmasına,
KARAR NO 80: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Aralık 2017 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine, 
KARAR NO 81 : İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Yönetmeliğin 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ekli krokilerde görüleceği üzere; Şehit Yzb. Cem Ekber İSTANBULLU Sokağın, Ali Nihat TANGÖR Caddesi başlangıcından, Kadir BÜK e ait işyeri sonuna kadar, Atatürk Caddesi, Çamlık Caddesine kadar, Çamlık Caddesi ve ve Şahin Caddesi ile Efsane sokak olarak belirlenen bu bölgenin İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesine,
KARAR NO 82: Mücavir alanlarımız beslemesi için; Büyükhusun köyü altında 123 ada 97 parselde bulunan mevcut su deposu yanına yeni bir 400 ton kapasiteli su deposu yapılmasına, ancak bu parsel mera alanında kalmakta ve su depolarının önünde bulunan vatandaşlara ait taşınmazlar nedeni ile yola cephe sağlanamadığından ekli krokide gösterilen 13000,00 m2 miktarındaki alan için Mera Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulmasına, bu işlem için oluşacak her türlü bedelin Belediye bütçesinden ödenmesine, tahsis amacı değişikliği talebimizle ilgili her türlü işlemleri yapmayai gerekli protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            Ayrıca Belediyemizce gerçekleştirilen Antep Fıstığı rekoltesinin arttırılması projesi çerçevesinde tahsis amacı değişikliği talep edilen taşınmaz üzerinde bulunan  su deposundaki elektrik ve sudan da faydalanarak, tahsisi istenen alandaki mevcut çitlenbik ağaçları aşılanmak suretiyle Antep Fıstığı yetiştirilip, üretilerek halkımızın istifadesine sunulmasına,
KARAR NO 83: mücavir alanlarımızda içme ve kullanma suyu ishale hattından yasal çerçevede abone olmak isteyen vatandaşlarımızın taşınmazlarına bakılarak, deniz seviyesinden 35,00 Metre yüksekliğe kadar olanların abone yapılmasına, bu yükseklikten fazla olanların abone yapılmamasına, bu yükseklikten fazla olan yerlerde mevcut abonelerin ise su işleri servisinden gelecek teknik rapor çerçevesinde aboneliklerinin iptal edilmesi için Encümene yetki verilmesine,
 
KARAR NO 84: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi hükümlerine göre; 11 Derece Veznedar Kadrosunun iptal edilerek yerine 9 Derece Veznedar Kadrosunun İhdasına,
KARAR NO 85: Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde, Büyükhusun Köyü, Kocayalı mevkiinde yapılması planlanan “Ayvacık Altı Ulaşım Limanı” projemiz ile ilgili, 07.02.2017 tarih ve 25 sayılı Meclis kararımız ile ihalesini, kontrollük ve denetiminin yapılması için Devlet Liman ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (DLH) yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde işlemler devam etmekte olup, DLH tarafından hazırlanacak protokolleri ve diğer belgeleri imzalamaya işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            Yine Ayvacık Altı Ulaşım Limanı” projemiz ile ilgili, 07.04.2017 tarih ve 42 sayılı Meclis kararımız ile İlbank. A.Ş: ye borçlanma yapılmıştır. Yapılan borçlanma miktarını DLH tarafından düzenlenerek İlbank A.Ş. ye iletilen hak edişler miktarları kadar banka tarafından Belediyemize herhangi bir para aktarımı yapılmadan direk DLH hesaplarına aktarılmasına, bu işlemle ilgili gerekli protokol ve diğer belgeleri imzalamaya ve işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
            KARAR NO 86: İlçemiz Ahmetçe Köyü, 261 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Eko Turizm” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili daha önceki meclis kararımız doğrultusunda gerekli kurum görüşleri alınmış, ancak ilgili planlar Belediyemize sunulmadığından talebin planlar geldikten sonra önümüzdeki meclis toplantılarında karara bağlanmasına,
            KARAR NO 87: İlçemiz Hamdibey Mahallesi, Erikliburun mevkii, 2 ada, 12 parselde, 3250,00- m2 miktarındaki taşınmaz mevcut onanlı imar planımızda Cezaevi yolu üzerinde kaldığından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümleri doğrultusunda kamulaştırılmasına,
            KARAR NO 88: Ölçü ve Ayar Kanununun, 21. maddesi “Her belediye özellikle muayene ve damgalama işlerinde çalıştırılmak üzere, iş hacmine göre asgari bir ölçüler ve ayar memuru görevlendirmek mecburiyetindedir. Bakanlık bütçe, idari ve yerleşim durumlarını dikkate alarak belediyeleri gruplaştırmak suretiyle ölçüler ve ayar işlerinin müşterek ayar memurları tarafından yürütülmesini sağlayabilir, Belediye ölçüler ve ayar memurlarının sicillerinin tutulması ve ayar memurluğu ile ilgili bilumum yazışmaların yapılması grup merkezi olan belediyelere ait olup, müşterek masraflardan gruba dahil belediyelere düşecek miktar, bütçelerine göre Bakanlıkça tespit olunur ve ilgili belediyelerce grup merkezi belediyesine ödenir.” denilmektedir. Kanunun 22. Maddesinde de kadro temini atama ve görevlendirme konularını kapsamakta olup “Bakanlık Belediyelerin ölçüler ve ayar memurluğu kadrolarındaki noksanlığı İçişleri Bakanlığının aracılığı ile Mahalli Belediyelerce yeni kadro temin edilmesini ve kadrolara atama yapılmasını sağlar” hükmünü içermektedir.
            Bu çerçevede Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan grup merkezine Ayvacık Belediyesinin de katılmasına, ayrıca önümüzdeki dönemde Belediyemiz Norm kadro çizelgesinde boş durumdaki kadrolarda değişiklik yapılarak ölçü ve ayar memurluğu kadrosunun oluşturulmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
Başkan                                               Kâtip Üye                                 Kâtip Üye
                                              
 
 
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediye Başkanlığı 04-06-2018 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİH VE 38 ve 39 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.05.2018 tarih ve 2701 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkiltoplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 38: Belediyemizce İlçemizin çeşitli noktalarında düzenlenen atık döküm sahalarına inşaat, bahçe, işyeri ve meskenlerden çıkan hafriyat, moloz ve diğer atıkların vatandaşlarca veya kurumlarca dökülmesi halinde, 10 teker kamyondan 50,00-TL 12 teker kamyonlardan 70,00-TL ve büyük Tırlardan ise 100,00-TL olarak, Şantiyelerin evsel atıklarının alınması taleplerinde ise şantiyelerden en fazla ayda 8 defa alınması şartı ile aylık 250,00-TL olarak, 5393 saylı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre belirlenmesine,
KARAR NO 39: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Bölümünün 36. Maddesi gereği 2018 mali yılı bütçesinde ödenekler arası aktarımda bulunulmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde ödenek kalemi açılmasına, 
 
05 DİĞER GELİRLER
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.02.04 Kamu Harcamalarına Katılma Payı
05.02.04.51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         : 10.000,00 TL
05.02.04.52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı            : 12.000,00 TL
 
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04.05 Proje Yardımları
04.05.01 Cari
04.05.01.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları: 130.000,00 TL Oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-05-2018 Meclis Karar Özeti

 

T.C.
ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİH VE 35, 36 ve 37 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.04.2018 tarih ve 2121 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 35:
1- PİN:UİP-1861,114 kodlu, Belediyemizce İlbank A.Ş.’ ne verilen yetki çerçevesinde banka tarafından hazırlanan; İlçemiz merkez ve Mücavir Alanlarımızı kapsayan imar planları 05/01/2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile onaylanarak İlbank A.Ş.’ ye gönderilmiştir. Banka tarafından işlem süreci tamamlanarak son nihai paftalar Belediyemize ulaşmıştır. Hazırlanan bu planların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ ncü maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’ nci maddesi ve imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve vatandaşlar tarafından Belediyemize verilen plan üzerinde düzeltme talepleri ile birlikte onaylanmasına:
Talep-1: Belediyemiz Mücavir Saha içerisinde bulunan Ahmetçe köyünün hemen üst tarafında bulunan 4 paftadan oluşan (İ16c-20c-4c, İ16c-20c-3d, İ16c-25b-1b, İ16c-25b-2a) paftalarının bu çalışma kapsamından çıkarılmasına ve yine Kayalar ve Paşaköy Mücavir saha içerisinde bulunan 5 paftadan oluşan (İ16c-25a-1a, İ16c-25a-1b, İ16c-25a-1d, İ16c-22b-4a, İ16-22b-4b) paftalarda yapılaşma kat adedi 3 kat verilmiştir. Bu bölgelerde kat adedinin 2 kat olarak düzeltilmesine,
Talep-2: Ümmühan Mahallesi, Yarıştepe mevkiinde, 65 ada, 18 parselde Sadet SEÇER adına kayıtlı parselin imar planına alınması hususunda kurum görüşleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. İlbank A.Ş. tarafından parselin olduğu alan ve çevresi imar planı sınırı içine dahil edilmiş olup mal sahiplerince arazinin aşırı eğimli olduğu kısımlardaki yol ve yeşil alan düzenlemesi uygun görülmüş olup hazırlanan plan düzeltme teklifinin imar planına işlenmesi için İlbank A.Ş.’ ye gönderilmesine,
Talep-3: Ümmühan Mahallesi, 54 ada, 14 ve 19 parsel sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu dilekçe değerlendirilmiş olup; yeni imar planında 14 parselin Bitişik Nizam yapılaşma koşulundan Ayrık Bahçeli Nizam yapılaşmaya dönüşmesi ve 19 parselin Bitişik Nizam 4 kat yapılaşmadan Blok Nizam 2 kat yapılaşmaya dönüşmüştür. Parsellerin evvelce sahip olduğu Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının tekrar verilmesi uygun görülmüş olup yapılan düzeltmenin İlbank A.Ş.’ ne gönderilmesine,
Talep-4: Hamdibey Mahallesi 48 ada’ nın son imar planında Ayrık Bahçeli Nizam yapılanma koşullu imar hakkı verilmesi ve bu durumun ada içindeki parsel sahiplerinin mağdur olduklarına dair verdikleri dilekçeler incelenmiş olup bu imar adasının eski yapılanma koşulu olan bitişik nizam yapılanma hakkının verilmesine ve kat yükseklikleri yeni plandaki gibi aynen korunmasına,
Talep-5: Hamdibey Mahallesi 118 ada’ nın son imar planında kat adedinin 5 kattan iki kata düşürüldüğünden ada içinde parseli olan parsel sahiplerinin Belediyemize yapmış oldukları itiraz incelenmiştir. Bu imar adasının eski imar hakkı olan Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının verilmesine,
Talep-6: Ümmühan Mahallesi, Gürel Yapı İnş.Ltd.Şti. adına kayıtlı 154 ada’ 8 ve 9 parsellerde kayıtlı parsellerin imar planı üzerinde TAKS, KAKS değerleri gösterilmediğinden söz konusu imar adasının 4 kat yapılaşma hakkı aynı kalmak üzere TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olarak yapılaşma hakkı verilmesine.
2- PİN:NİP-31471 ve PİN:UİP-31472 kodlu, Ahmetçe köyü, 261 ada 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmaz için hazırlattırılan eko turizm dosyasının onanmasına,
3- İlçemiz topoğrafik yapı olarak genelde eğimli konumda olduğundan yeni hazırlanan plan notlarında belirtilen sayfa-39 “Bodrum Katlar Hakkında Hususlar” başlıklı plan notunun uygulanabilirliği hususunda Belediyemize yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından bu maddenin plan notundan çıkarılmasına, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan planda Kayalar Köyünde kat âdetinin 2 kat olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Halil İbrahim ÇELİK çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO 36: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına, 
Ayrıca İlçemiz sınırları içinde yapımı devam eden Tünel inşaatı yüklenicisinin talebi üzerine şantiyede oluşan çöplerin Belediyemizce alınmasına, bu hizmet karşılığında talep sahibi Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığından aylık 500,00-TL. KDV dahil ücret belirlenmesine,
 
KARAR NO 37 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Başkanlıkça Encümene sunulan 2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabı, Encümende görüşülerek, Encümence de usulsüz bir işleme rastlanmadığından 30.04.2018 tarih ve 43 sayılı Encümen kararı ile de meclise havale edilen,
 
2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabının 14365966,91-TL gider, 15167708,35-TL gelir şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre kabul edilerek  oy birliğiyle toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...