Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02.08.2016 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02.08.2016 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.08.2016 TARİH VE 60, 61, 62 ve 63 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2016 tarih ve 2120 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında üyeler; Recep ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplandı.Başkan Mehmet Ünal ŞAHİN; Ülkemizde 15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY darbe girişiminde ebediyete intikal etmiş Demokrasi şehitlerimiz için sizi Bir Dakikalık Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı okunduktan sonra gündem konularının görüşülmesine geçildi.
 
KARAR NO 61: İmar Komisyon Raporu: 
Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 2016/51,52,60 sayılı kararı ile komisyona havale edilen imar planı tadilat talebinin görüşülmesi için komisyonumuz 11.07.2016 Pazartesi günü saat 11.00 de Belediye Hizmet binasında toplanarak, havale edilen imar planı tadilat talepleri yerinde ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ile imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde incelenmiş olup, 1- PİN:UİP-1861,89 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Ahlatçeşme Caddesi, 119 ada, 27 parselde Muharrem ŞAHİN adına kayıtlı taşınmazın imar durumu; Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+konuttur. Parselin ön cephe genişliği yetersiz geldiğinden ve mal sahibinin de talebi doğrultusunda parsel içersine tek katlı max.3,50 m yüksekliğinde bir işyeri yapılabilecek şekilde imar planı notlarına işlenmesine komisyon üyesi Muharrem ŞAHİN’ in oylamaya katılmamasıyla talebin oy çokluğu ile kabulüne,2- PİN:UİP-1861,93 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Tarım Sokak, 147 ada, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde Ayvacık Gürel Yapı İnş. Tur. Nak. Mahrukat San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait taşınmazların imar durumu; Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanıdır. Parsel içine oturtulacak binanın arka bahçe çekme mesafesinin 3 m uygulanacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına, 3-23.06.2016 tarih ve 785 numara ile kayıt altına alınan Akıncı Yıldız İnşaat Ltd.Şti. Firmasına ait dilekçede bahse konu, Belediyemizden yapı ruhsatı alarak inşaat yapanlardan alınan Otopark ücretlerinin yüksek olduğu, bu ücretlerde iyileştirme yapılması hususu talep edilmektedir. Konu ile ilgili Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmasına ve görüş geldikten sonra konunun karara bağlanmasına, Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Muharrem ŞAHİN oylamaya katılmamış, oturuma katılan diğer üyelerin oy birliğiyle İmar Komisyon raporu kabul edilerek raporda belirtilen imar plan tadilatlarının aynen uygulanmasına karar verildi.
 
KARAR NO 62: Ayvacık Barajından İlçemizin içme kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi amacı ile daha önce imzalanan protokol ile içme suyuna isabet eden baraj maliyet hesabının da 1053 sayılı Kanun kapsamında Belediyemizce 30 yılda ödenmesine ilişkin DSİ yazısı ekinde gönderilen protokol meclisimizce uygun bulunarak, protokolün imzalanması ve gerekli işlemlerin yapılması için, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN e yetki verilmesine,
 
KARAR NO 63 : Belediyemizce Norm kadro çizelgemizde boş durumda bulunan 1 adet İnşaat Mühendisi, Bir adet Mimar kadrolarında tam zamanlı sözleşme ile 2016 yılı sonuna kadar çalıştırılacak personele her ikisine de ayrı ayrı net 1300,00-TL + ek ödemeler şeklinde maaş verilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre çalıştırılmasına, 
 
KARAR NO 64 : Önergede belirtilen; 1. İlçemiz Hamdibey Mahallesi, 1 ada, 143 parselde kayıtlı Orta Öğretim alanı ve 1 ada, 142 parselde kayıtlı Belediye hizmet alanı vasıflı taşınmazların birleştirilerek imar planında park, otopark, rekreasyon alanı ve Belediye hizmet alanı olacak şekilde tadilat yapılması talebi,2. İlçemiz Fatih Mahallesi, Desen sokağa cepheli 371 ada, 1 ve 2 parsele komşu yeşil alandan ayırma yaklaşık 385,00 m2 miktarındaki imar planında ayrık nizam 4 kat ticaret + konut TAKS:0,35 KAKS:1,40 olarak belirlenmiş taşınmazın, imar planında fırın (Unlu mamuller) alanı olacak şekilde  imar planında gerekli tadilatın yapılması taleplerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi. 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR ,Nurettin ÇELEN, Başkan Kâtip Üye Kâtip Üye (Toplantıya Katılmadı)
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 05-09-2017 Meclis Karar Özet

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2017 TARİH VE 76, 77 VE 78 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.08.2017 tarih ve 2777 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Eylül ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler;  Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 76: İmar Komisyon raporu;
 
1-         İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokak’ ta İsmail KARABULUT adına kayıtlı, 154 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz Belediyemiz onanlı imar planlarında 30L-4D paftasında kalmaktadır. Parselin imar planına göre 235 m2 si yeşil alanda, 285 m2 si de imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu parselde yol ve yeşil alandan geriye vatandaşa ait bir yer kalmadığından parselin tamamının kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 77: 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi hükümlerine göre, Yuvarlak İki sütun, üst bölümünde Ayvacık Belediyesi, Alt bölümde 1876 kuruluş yılı yazılı ve bu tarihin iki tarafında Sarı renkte Ayva, Siyah renkte Zeytin resimleri, Ortası Turuç ren üzerine Beyaz Ayvacık Belediyesinin Baş harflari ve tarihi sütün ile halı motifinin yer aldığı amblemin seçilerek kararımızın kesinleşmesinden itibaren bu amblemin (Logo) kullanılmasına, resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasına, Amblemin tescil ettirilmesine,
 
 KARAR NO 78 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 34 VY 9450 plakalı morg aracının satın alınmasına,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
          Başkan                                                  Kâtip Üye                               Kâtip Üye
                                                            (Toplantıya Katılmadı)

 
 
 
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-08-2017 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN
04.08.2017 TARİH VE 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ve 75 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.07.2017 tarih ve 2170 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 66: İmar Komisyon raporu;
 
1-      PİN:NİP-27232 ve PİN:UİP-27233 kodlu, Belediyemiz Mücavir Alan sınırlarında bulunan, İlçemiz, Ahmetçe Köyü, 288 ada, 122 nolu parselde Özgür GENLİ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan ekoturizm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına,
 
2-      PİN:UİP-1861,111 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 143 ada, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar 09/06/2006 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararı ile otopark olarak planlanmıştır. Bahse konu taşınmazların Otopark amaçlı kamulaştırılmalarına,
 
KARAR NO 67: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, İlçemiz Hamdibey Mahallesinde eski İtfaiye binası yeri sıcak asfalt ile düzenlenmiş yerde düğün eğlenceleri, bu taşınmazın karşısında da Belediyemizce satın alınan taşınmaz üzerinde de düğün yemeği verilmesi halinde günlük 50,00-TL ücret alınmasına,
 
KARAR NO 68 : 21 Eylül 2017 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlama törenlerinin kutlama komitesinin kararı doğrultusunda kutlanması, program dahilinde Ulusal ve Uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, konserler, sergiler vb. etkinlikler düzenlenmesine, programlar dahilinde gerekli olan hizmet alımlarının yapılması, ses ve müzik sistemlerinin yaptırılması, sanatçı tutulması, kutlama törenleri çerçevesinde dış Ülkelerden İlçemize gelen misafirlerin iaşe ve konaklama, ulaşımlarının sağlanmasına, 
 
KARAR NO 69: Belediyemizce ve İlbank A.Ş. ye İlçe merkezi ve mücavir alanların imar planları yeniden yapılmakta ve sayısal olarak imar planlarımız hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan planlar uygulamaya geçtikten sonra en az hata ile modern bir şehir planlaması yapılabilmesi amacı ile gelişen ve değişen Kanun, Yönetmelik vb. her türlü hukuki bilgiye sahip, konusunda uzman bir gruptan hizmet alınmasına, Belediyemizin imar uygulamalarının denetlenmesine, gerektiğinde imar uygulamaları ile ilgili bu gruptan görüş alınmasına, 
 
KARAR NO 70: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p ve 74. Maddeleri hükümleri doğrultusunda, Bulgaristan Cumhuriyeti, Kırcali İli, Kirkovo İlçesi, Dülitsa/Ayvacık Köyü Muhtarlığının 20.07.2017 tarih ve 1235 sayı ile kayıt altına alınan dilekçesinde belirtildiği üzere; Spor Sahası, Camii tadilatı, Morg ünitesi ve oyun alanı gibi yardım taleplerinin Belediyemiz bütçesi ölçüsünde karşılanmasına,
 
KARAR NO 71: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalanmasına, protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN e yetki verilmesine, Protokol tarihinden önceki tüm projelerin dijital ortama aktarılması için Belediyemizce hizmet alımı yapılmasına, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kabul etmesi halinde hizmet alımı ihalesini yapmak üzere bu kuruma ihale yapma yetkisi verilmesine, Protokol tarihinden sonraki projelerin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
 
KARAR NO 72: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokakta, 154 ada, 1 parselde, 519,00 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz, Belediyemiz mevcut onanlı imar planına göre imar yolunda ve bir kısmı da dere yatağında kaldığından taşınmazın kamulaştırılması talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 73: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12.05.2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile bedelsiz olarak Man marka 1999 model bir adet Otobüsün alınmasına, Devir işlemlerinin yapılması için Belediyemiz personeli Volkan SONER in görevlendirilmesine,
 
KARAR NO 74 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine göre, 2017 – 2018 sezonu için Ayvacık Ümmühan Hatun Spor Kulübüne 25000,00-TL ve Ayvacık Belediye Spor Kulübüne 25000,00-TL nakdi yardım yapılmasına,
 
KARAR NO 75 : Venedik/Verona Belediye Başkanlığının daveti üzerine; 06 – 11 Eylül 2017 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak düzenlenen, İtalya imar, şehircilik ve Belediye Hizmetleri inceleme ve tekti gezisine (Venedik, Floransa ve Rama) Belediye Başkanımız Mehmet Ünal ŞAHİN ve Belediye meclis üyelerimiz Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK  olmak üzere Belediyemizden 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiye’lerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmelerine,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
         Başkan                                               Kâtip Üye                                 Kâtip Üye

 
 
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...
  • 2017 03 09 ÇANAKKALE AYVACIK DEVE GÜREŞLERİ 1 PART
  • AYVACIK KAPILARINI TARİH VE DOĞASEVERLERE AÇIYOR
  • Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN Röportajı