Ayvacık Belediyesi

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR (Ambalaj atıklarının 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/g maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi)

Belediyemizden Duyurular

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR (Ambalaj atıklarının 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/g maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi)

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
1- Belediye sorumluluk alanımız içersindeki ambalaj atıklarının 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/g maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak açık teklif usulü ihale ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
 
2- İhale 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 14.45’de Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
3- İhale bedeli yıllık 5000,00-TL+KDV olup, İhale geçici teminatı 150,00-TL dir.
 
4- İhale şartnameleri Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
5-         İhaleye katılacak isteklilerin:

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. Geçici Teminat Makbuzu
 5. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 6. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 7. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 8. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 9. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 10. Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 11. İhaleye katılacakların belediyemize kira, vergi dahil herhangi bir borcu olmadığına dair yazı,
yukarıda istenen geçici teminat makbuzu, belge/evraklar ve bir dilekçe ile Ayvacık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne en geç 13.08.2018 günü saat 14.15'e kadar müracaatları yeterlidir.
 
6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.
İlan Olunur.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2019 yılı bayram mesajı

DEVAMI

Mevlit Kandili

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • AYVACIK GALERİ
 • BELEDİYE GALERİ

Videolar

 • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
 • 2004 ten günümüze Ayvacık
 • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
 • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı